Obavijest kandidatima o terminu liječničkog pregleda

 

Na temelju članka 51.stavak (4) točka g) Zakona o policijskim službenicima Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/07, 8/08 i 7/18) Povjerenstvo za izbor Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, o b j a v lj u j e

O B A V I J E S T

za kandidate koji se nalaze na Listi kandidata za upućivanje na liječnički pregled broj: 02-03/1-30-464-276/22 od 14.07.2022. godine da će se liječnički pregled za kandidate obaviti;

- dana 18. srpnja 2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 08,00 sati u Poliklinici “VITALIS” u Mostaru, ulica Vukovarska b.b.

Svi kandidati koji se nalaze na Listi za upućivanje na liječnički pregled obvezni su doći u Polikliniku “VITALIS” 30 (trideset) minuta prije zakazanog liječničkog pregleda (kandidat sami snose troškove putovanja, a troškove liječničkog pregleda idu na teret MUP-a K-10.)

Kandidati će od strane ovlaštenog uposlenika Poliklinike dobit daljnje upute o provođenju liječničkog pregleda.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti provoditi će se prema odredbama Pravilnika o psiho-fizičkim i zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Sukladno odredbama članka 5. Pravilnika kandidati koji su upućeni na liječnički pregled dužni su donijeti i predočiti medicinsku dokumentaciju o liječenju koju posjeduje.

Ako se neki od kandidata ne podvrgne liječničkom pregledu ili na istom ne zadovolji policjski komesar će na liječnički pregled uputiti slijedećeg kandidata prema kriterijima iz članka 4. i 45. Zakona.

Napomena;

Obavještavaju se kandidati da su sa sobom dužni ponijeti osobnu iskaznicu i doći natašte.

Sukladno Javnom natječaju kandidati su dužni dostaviti i

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak do dana 20. srpnja 2022. godine. Navedeno uvjerenje kandidati mogu dostaviti osobno u vremenu od 12 do 14 sati u prostorijama MUP-a K 10 u Livnu ured 39. (drugi kat).

POVJERENSTVO ZA IZBOR


 

Natrag Ispiši