Javne nabave

 

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA PERIOD 09.01.2024. - 31.03.2024

Naziv ugovornog organa: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10 IDB/JIB: 4281001910004 Vrsta ugovornog organa: Institucija vlasti Djelatnost: Izvršna vlast
30.01.2024 14:07, Javne nabave

 

Odluka o izuzeću

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o unutarnjim poslovina Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 03/02, 06/03, 11/03, 01/05 i07/18) ,a na temelju članka 10a. stavak 1.točke a)i d),članka 10c. stavak 5. i članka 18. stavak 2. Zakona ojavnim nabavama BiH (,Službeni glasnik Bit" broj 39 /14 i59/22), ministar unutarnjih poslova Kantona10 donosi odluku...
29.03.2023 09:45, Javne nabave

 

Izajava o nepostojanju sukoba interesa

izjava_sukob_interesa...
16.03.2023 09:36, Javne nabave

 

Pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi

Na temelju članka 28. stavak 4. ZJN 39/14 MUP Kantona 10 objavljuje pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi.
09.12.2022 12:15, Javne nabave

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uređenje fasade na zgradi MUP-a Livno

Na temelju članka 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH i Zapisnika povjerenstava za javne nabave o pregledu i početnoj ocjeni ponuda broj: 02-01-11-3570-6/22 od 16.05.2022. godine i Zapisnika povjerenstava...
20.05.2022 10:01, Javne nabave

 

Pokretanju postupka nabave Građevinskih radova - Fasada na zgradi MUP-a Livno

Na temelju članka 14. stavak (1), članka 18. stavak(1) članka 87. i 88. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 24. stavak (3) Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10 („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 3/02, 6/03, 11/03,1/05,7/18), a u svezi sa Planom javnih nabava...
20.05.2022 09:58, Javne nabave

 

Plan javnih nabava za 2022 godinu

Plan javnih nabava za 2022 godinu
16.02.2022 12:03, Javne nabave

 

1144-8-2-6/21 - Radovi, Završni građevinski radovi

jn_21_6...
11.06.2021 08:59, Javne nabave

 

1144-8-2-5/21 - Robe, Kupovina

jn_21_5...
11.06.2021 08:58, Javne nabave

 

1144-8-2-4/21 - Usluge, Arhitektonske usluge

jn_21_4...
11.06.2021 08:58, Javne nabave

 

Naredna stranica