JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
L I V N O

Broj: 02-01-30-6446-16 /22
Dana, 30.09.2022. godine

Na temelju članka 87. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14, 5/16 i 1/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-01-02-3967/22 od 13.svibnja 2022. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Drvar- 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:
vrši sve potrebne radnje u svezi zaprimanja i kompletiranja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, zaprima zahtjeve za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši izradu osobnih i drugih dokumenata, određivanje i evidentiranje JMB, vrši unos podataka sa zaprimljenih zahtjeva na sustavu za AOP, obavlja registraciju motornih vozila i izdaje prometne dozvole, izdaje odgovarajuće potvrde na temelju službenih evidencija, zaprima zahtjeve i daje informacije strankama u svezi potrebite dokumentacije za registraciju motornih vozila, te vrši obradu tih zahtjeva za registraciju motornih vozila, obavlja akvizicijske poslove vezane za upravni postupak, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za svoj rad odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
- položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.
Osnovna neto plaća: 918,00 KM

II
Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
- uvjerenje iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno),
- diplomu/svjedodžbu o završenoj SSS ( nostrificirana diploma ukoliko SSS nije završena u BiH),
- ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- ovjerenu izjavu kandidata da mu/joj nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na ovaj oglas,
- ovjerenu izjavu kandidata da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen/a za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
- uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS,
- uvjerenje/potvrdu o traženom radnom iskustvu u struci sa SSS

III
Pravo prijave na Javni oglas imaju i osobe koje nemaju položen stručni upravni ispit za namještenike srednje stručne spreme, a koji imaju navršeni radni ili vježbenički staž u trajanju od 6 mjeseci za namještenike srednje stručne spreme nakon stjecanja srednje stručne spreme. U slučaju prijema u radni odnos kandidata koji nema položen stručni upravni ispit , isti ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Javni oglas će biti objavljen u dva dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i
Hercegovine i na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kada rješenje o izboru postane konačno.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Javni oglas za namještenika, ne otvaraj ».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R
Mario Lovrić
magistar kriminalistike


 

Natrag Ispiši