Javni natječaj za prijem državnog službenika u MUP K10, PU Tomislavgrad

 

Na temelju članka 34. a u vezi sa člankom 44. st. 4. i 5. i na temelju članka 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, br. 1/14, 5/16, 1/22 i 10/22), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

                 JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10
- Šef Odsjeka u Odsjeku za upravne poslove Policijske uprave Tomislavgrad – 1 izvršitelj

Opis poslova:
rukovodi radom Odsjeka, organizira vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje upute za njihov rad; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka; prati stanje i provedbu propisa iz upravnih poslova; rješava najsloženije predmete iz ove oblasti; potpisuje javne isprave i akte iz oblasti upravnih poslova; vodi prvostupanjski upravni postupak iz svih oblasti upravnih poslova koji spadaju u nadležnost Odsjeka; priprema izvješća o radu i program rada; redovno, usmeno ili pismeno, obavještava šefa Sektora o stanju vršenja poslova i nadležnosti Odsjeka i problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovara šefu sektora za administraciju. Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u tijelu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za javni natječaj;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili
koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine
zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta, navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i posebne
uvjete, i to:

- završen pravni fakultet VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu         
  školovanja sa najmanje 240 ECTS bodova,
- najmanje 4 godine radnog iskustva u struci.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (originali ili ovjerene

fotokopije):

1. popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti
u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Služba za postavljenja u tijelima
državne službe u K-10 Livno, Ul. Gabrijela Jurkića 2, ili na web strani Agencije
www.adsfbih.gov.ba);

2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine);

3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja
može se naći na web stranici Agencije https://www.adsfbih.gov.ba/Content/Read/obrasciuvjerenje-o-stazu .

NAPOMENA ZA KANDIDATE

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem WEB stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete 
navedene u tekstu javnog natječaja.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita, smatra se da je
odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog 
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih ovjerenih fotokopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja
uvjeta javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za
provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz
natječajne procedure.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima
natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog
natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

         AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE U K-10
                        Ulica Gabrijela Jurkića 2
                                 80101 Livno

                                  sa naznakom
     «Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
                 Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10
                       sa pozivom na br. 14-30-8-19/23 »


                                                  DIREKTOR

                                     Refik Begić, magistar uprave

 

Natrag Ispiši