Javni poziv za prikupljanje ponuda, Glamoč

 

               Bosna i Hercegovina

       Federacija Bosne i Hercegovine

                       KANTON 10

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

                         L I V N O

Broj: 02-01-14-                /2018

Dana: 09.04.2018.godine

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 za provedbu postupka javne nabave za zakup zgrade do 350 m² u Općini Glamoč za potrebe Policijske postaje Glamoč, Vlade Hercegbosanske županije broj: 01-02-32-1/18 od 02.02.2018.godine, ministar unutarnjih poslova Kantona 10 raspisuje:

       JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup zgrade

u Općini Glamoč za potrebe Policijske postaje Glamoč

I

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 za provedbu postupka javne nabave za zakup zgrade do 350 m² u Općini Glamoč za potrebe Policijske postaje Glamoč, Vlade Hercegbosanske županije broj: 01-02-32-1/18 od 02.02.2018.godine, radi prikupljanja ponuda radi zakupa zgrade za potrebe Policijske postaje Glamoč na području grada Glamoča.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe kao ponuđači, koji na području grada Glamoča imaju u vlasništvu građevinske objekte koji zadovoljavaju kriterije propisane Zakonom o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 03/16).

Građevinski objekt koji se nudi u zakup mora ispunjavati sljedeće uvjete:

$1-        da ima uporabnu dozvolu,

$1-        da je izgrađen namjenski ili eventualno temeljno adaptiran za obavljanje javne djelatnosti i da je odmah useljiv,

$1-        da je izgrađen od građevinskog materijala koji je u skladu sa projektom i građevinskim standardima,

$1-        da postoji direktna komunikacija između radnih prostorija,

$1-        da se građevinski objekt nalazi na pristupačnom mjestu, sa izgrađenim prilaznim putem i parkingom,

$1-        da ima jedinstvenu, funkcionalnu i tehnološku cjeline za obavljanje javne djelatnosti,

$1-        da ima riješeno pitanje izbora zagrijavanja koji je u skladu sa tehničkim i ekološkim standardima,

$1-        da je osiguran protupožarnim aparatom ili drugim sustavima za gašenje početnih požara,

$1-        tražena površina za zakup treba biti do 350 m².

II

Ponuđači koji ispunjavaju navedene uvjete dužni su u ponudi navesti i cijenu po kojoj bi izdali u zakup svoj građevinski objekt.

            Javni poziv objaviti će se na službenoj web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i Vlade Hercegbosanske županije, na oglasnoj ploči Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, te u jednom od dnevnih listova na području Federacije Bosne i Hercegovine, te će ostati otvoren 8 dana.

            Rok za podnošenje ponuda na Javni poziv je 8 dana od dana posljednje objave.

Ponude slati u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Javni poziv za zakup zgrade“, na adresu Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Silvije Strahimira Kranjčevića 8, 80101 Livno, putem pošte ili putem pisarnice Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 do 14 sati.

            Javno otvaranje ponuda biti će izvršeno dana 20.04.2018.godine u 12 sati od strane ovlaštenog povjerenstva, u sali za sastanke u zgradi Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, Silvije Strahimira Kranjčevića 8, 80101 Livno.

            Ovlašteno povjerenstvo će nakon otvaranja i analize svih pristiglih ponuda, obaviti obilazak svih ponuđenih objekata i nakon toga predložiti izbor najpovoljnije ponude za zakup traženog građevinskog objekta prema navedenim uvjetima i prema najnižoj cijeni za taj zakup.

                                                                                                                                                                                                                               MINISTAR

                                                                                                                                                                                                                          Darinko Mihaljević

 

Natrag Ispiši