Javni oglas za prijem vježbenika u MUPK10

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
L I V N O

Broj: 02-01-30-12573 /20
Dana, 13.08.2020. godine

Na temelju članka 97. stavak 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. godine, broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine i broj: 02-01-02-11167/18 od 20.06.2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

   JAVNI OGLAS
za prijem vježbenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Vježbenik VŠS- VI stupanj ( završen informatički, drugi fakultet-smjer informatike ili PT prometa ili viša škola) - 1 (jedan) izvršitelj

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je punoljetan,
c) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavaljnje poslova radnog mjesta,
d) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
e) da nije obuhvaćen odredbama članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
f) da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni oglas,
g) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo za koje je propisana kazna od najmanje 2 godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
- završen informatički, drugi fakultet - smjer informatike ili PT prometa ili viša škola VŠS-VI stupanj,
- da nema radnog iskustva u struci.
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje iz matične knjige rođenih ( sa rokom važenja trajno)
- diplomu o završenoj VŠS- VI stupanj ( nostrificirana diploma, ukoliko VŠS -VI stupanj nije završena u BiH),
- ovjerena izjava da kandidat nema radnog iskustva u struci,
- ovjerana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
- ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbama članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- ovjerena izjava kandidata da mu nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjesta zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na ovaj oglas,
- ovjerena izjava da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje 2 godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva,javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Napomena: Vježbenički staž traje devet (9) mjeseci.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kada rješenje o izboru postane konačno.

Javni oglas biti će objavljen u dva dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Javni oglas za vježbenika, ne otvarati».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R

Darinko Mihaljević


 

Natrag Ispiši