JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta zaposlenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

 

              Bosna i Hercegovina
     Federacija Bosne i Hercegovine
                   KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
                      L I V N O

Broj: 02-01-30-3272-1/24
Dana, 04.04.2024. godine

Na temelju članka 21. Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10 (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj; 11/23) članka 20. i 21. Zakona o radu (¸¸Narodne novine Hercegbosanske županije¸¸ broj;10/22), članka 58. i članka 72. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-01-02-3967/22 od 13.svibnja 2022. godine, 02-01-02-9648/22 od 11. studenog 2022. godine, 02-01-02-10202-5/22 od 09. prosinca 2022. godine i 02-01-02-1056/23 od 02. veljače 2023. godine i Odluke o prijemu zaposlenika u radni odnos, proceduri provođenja javnog oglasa i kriterijima za izbor, broj: 02-01-30-3272/24 od 27.03.2024. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta zaposlenika u

       Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Domar/ložač u Odsjeku za materijalne i uslužne poslove u Sektoru za potporu u Upravi za administraciju i potporu - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme bez probnog rada.

Opis poslova :

Obavlja poslove loženja, održavanja kotlovnice i sustava grijanja, vodi brigu o zalihama sredstava za grijanje, vrši popravke i obavlja poslove tekućeg održavanja objekta i centralnog grijanja, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završena škola tehničkog, strojarskog smjera SSS-III, IV stupanj, KV ili VKV domar/ložač. .

Osnovna neto plaća: 1.026,00 KM

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni oglas (obrazac prijave je obavezan i može se preuzeti na kraju ovog teksta), kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:

- kratki životopis
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
- uvjerenje iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno),
- diplomu/svjedodžbu o završenoj školi ( nostrificirana diploma/svjedodžba ukoliko škola nije završena u BiH),
- ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz tijela državne službe       kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- ovjerenu izjavu kandidata da mu/joj nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna      mjera zabrane obavljanja poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za       
  podnošenje prijave na ovaj oglas,
- ovjerenu izjavu kandidata da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen/a za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored obavezno traženih dokumenata kandidati mogu dostaviti i dokaze o davanju prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (¸¸Službene novine F BiH¸¸ broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17)

Javni oglas će biti objavljen u jednom dnevnom listu i to Nezavisnim novinama, na web stranici i oglasnoj ploči Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i oglasnoj ploči Zavoda za upošljavanje HBŽ.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 dana od dana objavljivanja u Nezavisnim novinama.

Napomena:

Kao kriterij za prijem u radni odnos provest će se usmeni ispit sa svim kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete. Usmeni ispit bodovat će se za motivaciju i poznavanje poslova radnog mjesta od 1 do 3 boda. Kandidati će na usmeni ispit biti pozvani pismeno, telefonski ili putem elektronske pošte najmanje 5 dana prije održavanja usmenog ispita.Ukoliko kandidati budu imali jednak broj bodova prednost će se dati kandidatu koji ima prednost pri upošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, te ostalu potrebnu dokumentaciju na zahtjev ministarstva prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Javni oglas za zaposlenika, ne otvaraj ».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.


PREUZIMANJE OBRASCA: 
Obrazac_javni_oglas_8_4_24.pdf


M I N I S T A R

Mario Lovrić

magistar kriminalistike

 

Natrag Ispiši