Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u MUP-u K10

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
L I V N O

Broj: 02-01-30- 10948-1/21
Dana, 29.06.2021. godine

Na temelju članka 87. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. godine, broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine I broj: 02-01-02-11167/18 od 20.06.2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

                      JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

I
1.Viši referent - operater na sustavima veza i kripto -zaštite u Operativno-komunikacijskom centru u Upravi policije -1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:obavlja poslove operatera na sustavima veze, vrši šifriranje, primanje i predaju brzojavki, vodi evidencije o primljenim i predanim brzojavkama, opslužuje sve stacionarne i mobilne uređaje, obavlja uspostavljanje veza na centrali, montira pokretni centar veze, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjest Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završena elektrotehnička ili druga tehnička škola SSS – IV stupanj,
- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
- položen stručni upravni ispit za namještenike sa SSS

2.Viši referent za kaznenu evidenciju, obradu prekršajnih naloga i standardizirana policijska izvješća u Policijskoj postaji Bosansko Grahovo – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova: vodi kaznenu, operativnu, prekršajnu, MOS i druge evidencije, vrši ažuriranje tih evidencija, vrši izdavanje potvrda i drugih akata o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, dostavlja potrebite podatke za statistička izvješća, dostavljene podatke obrađuje na računaru, vrši prikupljanje podataka od ustrojbenih jedinica potrebnih za izradu informacija, analiza, izvješća i drugih analitičkih materijala, kao i za procjenu stanja u određenoj oblasti, vrši obradu tih podataka i njihov unos u sustav za AOP, zaprima izvješća od ustrojbenih jedinica, provjerava valjanost unosa podataka u tiskanice, vrši arhiviranje obrađenih podataka, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto :Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, i t
- završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS - IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike sa SSS

II
Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
- uvjerenje iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno),
- diplomu/svjedodžbu o završenoj SSS ( nostrificirana svjedodžba/diploma ukoliko SSS nije završena u BiH),
- ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- ovjerenu izjavu kandidata da mu/joj nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na ovaj oglas,
- ovjerenu izjavu kandidata da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen/a za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
- uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS i
- uvjerenje/potvrdu o traženom radnom iskustvu u struci sa SSS.

III

Kandidati u prijavi na Javni oglas obvezno moraju naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuju.
Pravo prijave na Javni oglas imaju i osobe koje nemaju položen stručni upravni ispit, a koji imaju navršeni radni ili vježbenički staž u trajanju od 6 mjeseci za namještenike srednje stručne spreme nakon stjecanja srednje stručne spreme. U slučaju prijema u radni odnos kandidata koji nema položen stručni upravni ispit , isti ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.
Javni oglas će biti objavljen u dva dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kada rješenje o izboru postane konačno.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Javni oglas za namještenike, ne otvaraj ».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R
Mario Lovrić
magistar kriminalistike

 

Natrag Ispiši