Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

 

                Bosna i Hercegovina
         Federacija Bosne i Hercegovine
                       KANTON 10
    MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
                         L I V N O

Broj: 02-01-30-3073- 7 /24
Dana, 30.04.2024. godine

Na temelju članka 87., a u svezi sa člankom 93. stavak 3. i 4. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14, 5/16, 1/22 i 10/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-01-02-3967/22 od 13.svibnja 2022. godine, 02-01-02-9648/22 od 11. studenog 2022. godine, 02-01-02-10202-5/22 od 09. prosinca 2022. godine i 02-01-02-1056/23 od 02. veljače 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

                                     JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

I
1.Viši samostalni referent za administraciju u Odsjeku upravnih poslova u Policijskoj upravi Livno-
   1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

2.Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova u Policijskoj upravi Livno -
   1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova za radno mjesto 1.:
priprema dokumentaciju o pitanjima koja se odnose na upravne i stručne poslove iz djelokruga rada Odsjeka (izdavanje osobnih iskaznica, izdavanje putnih isprava, određivanje JMB, prijava prebivališta i boravišta, registracija vozila, vozačke dozvole); priprema nacrte rješenja i drugih pojedinačnih akata o tim pitanjima, priprema dokumentaciju za izradu analiza, izvješća i informacija iz djelokruga rada Odsjeka, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto 1.:
Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završen pravni, ekonomski fakultet ili druga viša škola VŠS- VI stupanj,
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
- položen stručni upravni ispit za namještenike VŠS.

Osnovna neto plaća za radno mjesto 1: 1.178,00 KM

Opis poslova za radno mjesto 2 :
vrši sve potrebne radnje u svezi zaprimanja i kompletiranja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, zaprima zahtjeve za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši izradu osobnih i drugih dokumenata, određivanje i evidentiranje JMB, vrši unos podataka sa zaprimljenih zahtjeva na sustavu za AOP, obavlja registraciju motornih vozila i izdaje prometne dozvole, izdaje odgovarujuće potvrde na temelju službenih evidencija, zaprima zahtjeve, daje informacije strankama u vezi potrebne dokumentacije za registraciju motornih vozila, te vrši obradu tih zahtjeva za registraciju motornih vozila, obavlja akvizicijske poslove vezane za upravni postupak i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto 2.:
Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
- položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.

Osnovna neto plaća za radno mjesto 2 : 1.026,00 KM

II
Uz potpisanu prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
- uvjerenje iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno),
- diplomu/svjedodžbu o stručnoj spremi ( za radno mjesto 1. ovjerenu presliku diplome o završenoj VŠS, za radno mjesto 2. ovjerenu presliku diplome/svjedodžbe o završenoj SSS, diploma/svjedodžba mora biti nostrificirana ukoliko tražena škola nije završena u BiH),
- ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- ovjerenu izjavu kandidata da mu/joj nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na ovaj oglas,
- ovjerenu izjavu kandidata da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen/a za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
- uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike ( za radno mjesto 1. sa VŠS ; za radno mjesto 2. sa SSS),
- uvjerenje/potvrdu o traženom radnom iskustvu u struci (za radno mjesto 1 sa VŠS; za radno mjesto 2. SSS).

III
Pravo prijave na Javni oglas imaju i osobe koje nemaju položen stručni upravni ispit za namještenike više školske spreme (za radno mjesto 1) odnosno srednje stručne spreme (radno mjesto 2) a koji imaju navršeni radni ili vježbenički staž u trajanju od 9 mjeseci za namještenike više školske spreme, odnosno vježbenički staž u trajanju od 6 mjeseci za namještenike srednje stručne spreme nakon stjecanja više odnosno srednje stručne spreme. U slučaju prijema u radni odnos kandidata koji nema položen stručni upravni ispit , isti ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.
Javni oglas će biti objavljen u dva dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kada rješenje o izboru postane konačno.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Javni oglas za namještenike, ne otvaraj ».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                       M I N I S T A R

                                                          Mario Lovrić

magistar kriminalistike


 

Natrag Ispiši