Javni natječaj za prijem državnog službenika u Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 za poziciju Inspektor za zaštitu od požara i eksplozija

 

Na temelju članka 34. i članka 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, br. 1/14, 5/16 1/22 i 10/22), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Radno mjesto Inspektor za zaštitu od požara i eksplozija u Odsjeku za inspekcijske poslove u Kabinetu ministra
- 1 ( jedan) izvršitelj

Opis poslova:
vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa iz oblasti zaštite od požara i eksplozija, zapaljivih tekućina i plinova; prati stanje pojava iz navedenih oblasti; predlaže mjere za otklanjanje uzroka požara i eksplozija; sudjeluje razrješavanju uzroka nastanka požara, eksplozija, havarija i akcidenata s opasnim tvarima i utvrđivanju odgovornosti zbog nastanka istih, pričinjene štete ili ugrožavanja zdravlja i života ljudi; vrši nadzor nad radom policijske uprave i policijske postaje u oblasti zaštite od požara i eksplozija; izdaje dozvole za posebne uvjete građenja; izrađuje odgovarajuća rješenja u ovoj oblasti; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata; priprema informacije i druge stručne materijale; prati stanje i pojave iz područja proizvodnje, prometa i prijevoza opasnih tvari, poduzima mjere za poboljšanje stanja u navedenoj oblasti; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovoditelj. Za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

OSNOVNA NETO PLAĆA: 1.505,00 KM

Uvjeti:
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII. stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za
podnošenje prijave za natječaj;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- završen fakultet tehničkog smjera VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova

- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci

- položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Kantonu 10 Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba

2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).

3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja. VSS.
Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije https://www.adsfbih.gov.ba/Content/Read/obrasci-uvjerenje-o-stazu.

4. dokaz o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Polaganju ispita općeg znanja i stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu javnog natječaja.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje natječajne procedure.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih ovjerenih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10
Ul.Gabijela Jurkića br. 2.
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 sa pozivom na broj: 14-30-8-71/23

D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

 

Natrag Ispiši