JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

 

Na temelju članka 34., a u vezi sa člankom 44. stavak 2. i člankom 105. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji
(„Narodne novine Hercegbosanske županije“, br. 1/14, 5/16 i 1/22), a u vezi s člankom 74a.
Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03,
23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Radno mjest - Šef Odsjeka u Odsjeku upravnih poslova u Policijskoj postaji Kupres – 1 ( jedan)
izvršitelj, na određeno vrijeme do povratka odsutnog državnog službenika, a najduže
dvije godine

Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka; organizira vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka;
raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje upute za njihov rad; osigurava
blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka; prati stanje i
provedbu propisa iz upravnih poslova; rješava najsloženije predmete iz ove oblasti;
potpisuje javne isprave i akte iz oblasti upravnih poslova; vodi prvostupanjski upravni
postupak iz svih oblasti upravnih poslova koji spadaju u nadležnost Odsjeka; priprema
izvješća o radu i program rada; redovno, usmeno ili pismeno, obavještava šefa Sektora o
stanju vršenja poslova i nadležnosti Odsjeka i problemima koji postoje u vršenju tih poslova
i predlaže mjere za njihovo rješavanje; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi
neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovara šefu sektora za
administraciju.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu
otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno
sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog
mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje
prijave za natječaj;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili
koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine
zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela,
čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili
zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
- završen pravni fakultet VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 240 ECTS bodova,
- najmanje 4 godine radnog iskustva u struci,

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti
u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Kantonu 10 Ul. Gabrijela
Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja. VSS. Primjer uvjerenja može
se naći na web stranici Agencije https://www.adsfbih.gov.ba/Content/Read/obrasciuvjerenje-o-stazu.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.

Polaganju ispita općeg znanja i stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju
opće i posebne uvjete navedene u tekstu javnog natječaja.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita smatrat
će se da je odustao od dalje natječajne procedure.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog
natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti
dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima javnog
natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog
natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10
Ul.Gabijela Jurkića br. 2.
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 sa pozivom na broj: 14-30-8-100/22

D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

 

Natrag Ispiši