JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

 

Na osnovu čl. 34., i čl. 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Radno mjesto:

-Šef Odsjeka u Odsjeku upravnih poslova u Policijskoj postaji Kupres – 1 ( jedan) izvršitelj

Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka; organizira vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje upute za njihov rad; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka; prati stanje i provedbu propisa iz upravnih poslova; rješava najsloženije predmete iz ove oblasti; potpisuje javne isprave i akte iz oblasti upravnih poslova; obavlja poslove vezane za državljanstvo; vodi prvostupanjski upravni postupak iz svih oblasti upravnih poslova koji spadaju u nadležnost Ministarstva; priprema izvješća o radu i program rada; redovno, usmeno ili pismeno, obavještava šefa Sektora o stanju vršenja poslova iz nadležnosti Odsjeka i problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara šefu Sektora za administraciju.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;

2. da su stariji od 18 godina;

3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja.

4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;

8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- završen Pravni fakultet VSS – VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog, ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 240 ECTS bodova

- -najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
Napomena: Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.

NAPOMENE ZA KANDIDATE
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu javnog natječaja.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja.
Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 sa pozivom na broj: 05-30-8-154/20

D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

TEKST_JAVNOG_NATJEČAJA.pdf


 

Natrag Ispiši