Javni natječaj za imenovanje Ureda za pritužbe javnosti

 

            Bosna i Hercegovina
    Federacija Bosne i Hercegovine
                  KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
                    L I V N O

Broj: 02-01-30- 8490-3/23
Dana,16.10.2023. godine

Na temelju članka 182. Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10 („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 3/02, 6/03, 11/03, 1/05 i 7/18) i članka 6. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/21), Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, raspisuje

                             JAVNI NATJEČAJ
          za imenovanje Ureda za pritužbe javnosti

Objavljuje se Javni natječaj za imenovanje Ureda za pritužbe javnosti (u daljnjem tekstu: Ured) i t
- Predsjednika Ureda
- Članove Ureda - 2 člana.

Ured se sastoji od tri člana, i to dva predstavnika građana i jedan uposlenik Ministarstva na poziciji državnog službenika. Predstavnici građana neće zasnovati radni odnos u Ministarstvu. Predsjednik Ureda ne može biti uposlenik Ministarstva.

Predsjednik i članovi Ureda postavljaju se na mandat od dvije godine.

 Nadležnost Ureda

Ured je nadležan za obavljanje sljedećih poslova:
- prima, razmatra, procjenjuje i prosljeđuje žalbe na rad policijskih službenika Uprave policije izjavljenih od građana, pravnih osoba i drugih subjekata,
- prati, nadzire predmete i interni postupak koje provodi Jedinica za profesionalne standarde (JPS) i obavještava građane i pravne osobe o ishodu postupka,
- prati i nadgleda izvršenje stegovnih sankcija izrečenih od nadležnih stegovnih tijela i provođenje tih stegovnih sankcija kako bi se osigurala pravičnost i dosljednost, kao i svrha kažnjavanja,
- na osnovu izvješća JPS vodi evidencije i baze podataka o žalbama građana i pravnih osoba i rezultatima istrage na osnovu kojih je pokrenut stegovni, prekršajni ili kazneni postupak,
- prati i nadgleda da li je JPS dostavila izvješća nadležnom tužiteljstvu u slučaju kada postoje osnovi sumnja da se radi o kaznenom djelu,
- zahtjeva pokretanje stegovnog postupka protiv istražitelja JPS ili odgovornog rukovoditelja zbog zloupotrebe ili zapostavljanja postupka,
- vrši nadzor nad ostvarivanjem neovisnosti u radu JPS koji se odnosi na pokrenuti interni postupak,
- dostavlja ministru i Neovisnom odboru pritužbe koje se odnose na rad policijskog komesara,
- priprema i podnosi godišnje izvješće o svom radu Vladi i Skupštini,
- obavještava javnost o svom radu,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- obavlja i druge poslove propisane Zakonom i drugim propisima.

II Uvjeti koje svi kandidati moraju ispunjavati

1. Opći uvjeti
- da je državljanin BiH sa prebivalištem u BiH,
- da nije član političke stranke,
- da nije član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
- da nije osuđivan za kazneno djelo,
- da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,
- da mu nije izrečena stegovna sankcija za teže povrede službene dužnosti,
- da nije aktivni policijski službenik,
- da nije u nekom drugom tijelu koje nadzire rad policije po bilo kojem osnovu.

2. Posebni uvjeti

- da ima stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja u oblasti pravnih, kriminalističkih, kriminoloških, sigurnosnih, ekonomskih i drugih društvenih znanosti,
- predsjednik mora biti diplomirani pravnik ili ekvivalent po Bolonjskom sustavu studiranja,
- najmanje tri godine radnog iskustva nakon stjecanja visoke školske spreme.

III Potrebna dokumentacija

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati su dužni dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata:
- uvjerenje o državljanstvu,
- uvjerenje o prebivalištu,
- uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca),
- uvjerenje o radnom iskustvu nakon stjecanja visoke stručne spreme,
- dokaz o stručnoj spremi,
- životopis,
- ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju općih uvjeta iz alineja 2, 3, 6, 7 ,8, općih uvjeta.

Uvjerenje o nekažnjavanju po službenoj dužnosti pribavlja Povjerenstvo.

Javni natječaj će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnim novinama „Dnevni list“, na stranici Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com, Ministarstva unutarnjih poslova www.mupk10.gov.ba, te oglasnim pločama Ministarstva.

Rok za podnošenje prijava i traženih dokumenata po Javnom natječaju je 15 dana od dana posljednje objave. Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati osim na osobni zahtjev kandidata.

Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se predati neposredno putem Pisarnice Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ili dostaviti preporučeno poštom na adresu:
  Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10
      Ul. Silvija Strahimira Kranjčeviča br. 9
                    80 101 Livno
sa naznakom
„za Javni natječaj-Ured za pritužbe javnosti“- ne otvaraj!

               MINISTAR

              Mario Lovrić
       magistar kriminalistike


 

Natrag Ispiši