Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta u PU Livno

 

         Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
             KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
              L I V N O

Broj: 02-01-30-13337-1/21
Dana, 13.09.2021. godine

       Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Herceg-
bosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od
22.09.2014. godine, broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine i broj:
02-01-02-11167/18 od 20.06.2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova
Kantona 10 objavljuje:

                               INTERNI OGLAS
                 za popunu upražnjenog radnog mjesta

       namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10
 Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedeno radno mjesto imaju
 namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.
1.Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Livno
   - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 Opis poslova: vrši sve potrebne radnje u svezi zaprimanja i kompletiranja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, primitak i otpust iz državljanstva BiH, promjenu osobnog imena, ispravke pogrešno upisanih podataka u matične knjige, zaprima zahtjeve za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši izradu osobnih i drugih dokumenata, određivanje i evidentiranje JMB, vrši unos podataka sa zaprimljenih zahtjeva na sustavu za AOP, izdaje odgovarajuće potvrde na temelju službenih evidencija, obavlja akvizicijske poslove vezane za upravni postupak, zaprima zahtjeve i daje informacije strankama u svezi potrebite dokumentacije za registraciju motornih vozila, te vrši obradu tih zahtjeva za registraciju motornih vozila, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za svoj rad odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i to:
 - završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
 - najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
 - položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.

 Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
- svjedodžbu/diplomu o završenoj SSS,
- potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci sa SSS,
- uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS,
- potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

 Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i ostaje otvoren 8 dana od dana objave na WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10. 

 Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu:
 Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10,
 Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9.
 s napomenom «prijava na Interni oglas- ne otvarati». 

 Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje. 

                                     M I N I S T A R

                                      Mario Lovrić
                              magistar kriminalistike

 

Natrag Ispiši