Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

 

              Bosna i Hercegovina
       Federacija Bosne i Hercegovine
                    KANTON 10
    MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
                       L I V N O

Broj: 02-01-30- 1591-2 /24
Dana, 04.03.2024. godine

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14, 5/16, 1/22 i 10/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-01-02-3967/22 od 13.svibnja 2022. godine, 02-01-02-9648/22 od 11. studenog 2022. godine, 02-01-02-10202-5/22 od 09. prosinca 2022. godine i 02-01-02-1056/23 od 02. veljače 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

             INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedeno radno mjesto imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Šef Odsjeka za prometnu tehniku u Odsjeku za prometnu tehniku u Sektoru za potporu - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, organizira vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove u Odsjeku i daje upute za rad, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka, redovito, usmeno ili pismeno upoznaje šefa Sektora o stanju vršenja poslova iz nadležnosti Odsjeka, brine o ispravnosti motornih vozila, nadzire preventivne preglede i popravke, evidenciju o gorivu, bonovima, putne radne liste za motorna vozila, kao i posebne naloge za vožnju, zaprima zahtjeve i daje mišljenje na zahtjeve o održavanju vozila, predlaže nabavu auto-dijelova, auto-guma, auto-kozmetike, motornog ulja, antifriza i ostalih tekućina i obavlja distribuciju po ustrojbenim jedinicama, te kontrolira ispravnost vođenja evidencija, obračuna PRL, popunjavanja posebnih naloga za vožnju, dogovara popravke sa ovlaštenim servisima motornih vozila, nadzire provođenje plana registracije i tehnički pregled motornih vozila i o tome vodi evidencije, osigurava vozila za službene zadaće i prijevoz, surađuje sa osiguravajućim kućama po pitanju štete na vozilima i o tome vodi evidenciju, izrađuje mjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća i analize potrošnje goriva, prati propise iz oblasti održavanja vozila, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara šefu Sektora za potporu,

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završen strojarski fakultet, fakultet prometnih znanosti ili druga viša škola VŠS- VI stupanj
- najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
- položen stručni upravni ispit za namještenike sa VŠS.

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
- diplomu/svjedodžbu o stručnoj spremi o završenoj VŠS
- potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci sa VŠS
- uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa VŠS
- potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe u Hercegbosanskoj županiji

Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i ostaje otvoren 8 dana od dana objave na WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Interni oglas- ne otvarati».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

                     M I N I S T A R

                       Mario Lovrić
                  magistar kriminalistike


 

Natrag Ispiši