Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika

 

               Bosna i Hercegovina   
        Federacija Bosne i Hercegovine
                     KANTON 10
     MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
                      L I V N O

Broj: 02-01-30- 3537- 2 /24
Dana, 19.04.2024. godine

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14, 5/16, 1/22 i 10/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-01-02-3967/22 od 13.svibnja 2022. godine, 02-01-02-9648/22 od 11. studenog 2022. godine, 02-01-02-10202-5/22 od 09. prosinca 2022. godine i 02-01-02-1056/23 od 02. veljače 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

                              INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedena radna mjesta imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

1.Viši referent -operater na sustavima veze i kripto-zaštite u Operativno-komunikacijskom centru u Upravi policije - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.
2.Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Kupres- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
3.Viši referent za administrativno-tehničke poslove, protokol i poštu u Policijskoj postaji Kupres - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1 :
obavlja poslove operatera na sustavima veze, vrši šifriranje, primanje i predaju brzojavki, vodi evidencije o primljenim i predanim brzojavkama, opslužuje sve stacionarne i mobilne uređaje , obavlja uspostavljanje veza na centrali, montira pokretni centar veze, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1: Pored općih uvjeta propisanih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završena elektortehnička ili druga tehnička škola SSS-IV stupanj,
- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
- položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.
Osnovna neto plaća za radno mjesto pod rednim brojem 1: 1.026,00 KM

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2 :
vrši sve potrebne radnje u svezi zaprimanja i kompletiranja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, zaprima zahtjeve za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši izradu osobnih i drugih dokumenata, određivanje i evidentiranje JMB, vrši unos podataka sa zaprimljenih zahtjeva na sustavu za AOP, obavlja registraciju motornih vozila i izdaje prometne dozvole, izdaje odgovarujuće potvrde na temelju službenih evidencija, zaprima zahtjeve, daje informacije strankama u vezi potrebne dokumentacije za registraciju motornih vozila, te vrši obradu tih zahtjeva za registraciju motornih vozila, obavlja akvizicijske poslove vezane za upravni postupak, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2 : Pored općih uvjeta propisanih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
- položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.
Osnovna neto plaća za radno mjesto pod rednim brojem 2: 1.026,00 KM

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 3:
vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Policijske postaje i Odsjeka upravnih poslova, obavlja poslove uredskog i arhivskog poslovanja policijske postaje, obavlja poslove zaprimanja i razvođenja pošte za Odsjek upravnih poslova, preuzima i otprema poštu, zavodi prispjelu poštu, istu dostavlja na signiranje, predmete dostavlja u rad, signira, zavodi i razvodi predmete u knjige i evidenitra ih u knjige za otpremu, zavodi predmete u posebne fascikle, raspoređuje predmete ustrojbenih jedinica, klasificira ih po šiframa, izdvaja predmete, spaja ih i upućuje ustrojbenim jedinicima, pakira poštu i istu nosi na poštu ili izravno dostavlja strankakam i tijelima, stara se o arhiviranju akata i arhivi, vodi djelovodnik pošte koja ima oznaku ¸¸Službena tajna¸¸, vodi evidenciju putnih naloga, vodi knjige brzojavki, trebuje i preuzima materijal za potrebe policijske postaje, obavlja daktilografske poslove za potrebe policijske postaje, stara se o umnožavanju materijala , posreduje na uspostavljanju telefonskih veza, prima stranke, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3.: Pored općih uvjeta propisanih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
- položen stručni upravni ispit za namještenike SSS,
- poznavanje rada na računalu.
Osnovna neto plaća za radno mjesto pod rednim brojem 3: 1.026,00 KM.

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
- diplomu/svjedodžbu o završenoj SSS
- potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci sa SSS
- uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS
- potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe u Hercegbosanskoj    županiji
- za radno mjesto pod rednim brojem 3. dokaz o poznavanju rada na računalu ( kao valjan dokaz za poznavanje rada na računalu neće se priznati dostavljeno uvjerenje /potvrda poslodavca gdje je kandidat bio u radnom odnosu i kojim poslodavac potvrđuje poznavanje rada na računalu).

Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i ostaje otvoren 8 dana od dana objave na WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Interni oglas- ne otvarati».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                  M I N I S T A R

                                                   Mario Lovrić
                                              magistar kriminalistike


 

Natrag Ispiši