Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u PU Tomislavgrad

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
L I V N O

Broj: 02-01-30- 7284 /21
Dana, 21.04.2021. godine

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. godine, broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine i broj: 02-01-02-11167/18 od 20.06.2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

INTERNI OGLAS   za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedeno radno mjesto imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Viši referent za administrativno-tehničke poslove, protokol i poštu u Policijskoj upravi Tomislavgrad -1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova

vrši tehničke poslove za potrebe policijske uprave, preuzima i otprema poštu, vrši vođenje, razvođenje, raspoređivanje i arhiviranje pošte policijske uprave, vodi propisane evidencije iz uredskog poslovanja, vodi djelovodnik za poštu koja ima oznaku "Službena tajna", vodi evidenciju putnih naloga, vodi knjige brzojavki, trebuje i preuzima materijal za potrebe policijske uprave, obavlja daktilografske poslove za potrebe policijske uprave, stara se o umnožavanju materijala, posreduje na uspostavljanju telefonskih veza, prima stranke, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj.

Uvjeti za radno mjesto

Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
- položen stručni upravni ispit za namještenike sa SSS.
- poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
- svjedodžbu/diplomu o završenoj SSS,
- potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci sa SSS,
- uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS,
- potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe u Hercegbosanskoj županiji,
- dokaz o poznavanju rada na računalu ( kao valjan dokaz o poznavanju rada na računalu neće se priznati dostavljeno uvjerenje/potvrda poslodavca gdje je kandidat bio u radnom odnosu i kojim poslodavac potvrđuje poznavanje rada na računalu, te dostavljena svjedočanstva o završenim razredima srednje škole).

Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova
Kantona 10 i ostaje otvoren 8 dana od dana objave na WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Interni oglas- ne otvarati».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                           MINISTAR

                                         Mario Lovrić
                                 magistar kriminalistike


 

Natrag Ispiši