Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u MUPK10

 

Na osnovu članka 33. i na osnovu članka 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, br. 1/14 i 5/16), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, objavljuje

                                  INTERNI OGLAS
               za popunu radnog mjesta državnog službenika
                 u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

 - Šef Odsjeka za informatičke poslove u Odsjeku za informatičke poslove
   u Kabinetu ministra
 – 1 izvršitelj

 Opis poslova:
organizira i rukovodi radom Odsjeka; vrši izradu projekata i programa informatičkog sustava za složenije poslove AOP-a i vrši složene poslove AOP-a; planira poslove oko organiziranja, uspostavljanja jedinstvenog informacijskog sustava i zaštite podataka i brine o izvršenju istih; kontrolira sve aktivnosti oko održavanja informacijskog sustava i zaštite podataka, a posebno sigurnosti i tajnost istih; u suradnji sa ostalim segmentima Ministarstva vrši procjenu potreba za nabavku informatičke opreme; kontrolira aktivnosti oko naobrazbe kadrova i sudjeluje u izradi planova za izobrazbu kadrova; obavlja analitičke, planske i nadzorne poslove iz domena informatičkih poslova i zaštite podataka; prati i primjenjuje nova tehnička dostignuća i u tom smislu predlaže i realizira organizacijska i tehnička rješenja; odgovoran je za sigurnost i tajnost podataka; kontrolira pravilan rad sa bazom podataka; sudjeluje u otklanjanju kvarova; izrađuje planove, programe i izvješća iz djelokruga rada Odsjeka; surađuje u poslovima iz djelokruga rada Odsjeka sa stručnim organizacijama na svim razinama; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovara šefu Kabineta.

 Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u tijelu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za interni oglas;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu. 

Pored općih uvjeta, navedenih u internom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
 Pozicija 01:
- završen informatički, elektrotehnički, strojarski, fakultet računalstva, drugi fakultet smjer informatika VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci
- položen ispit općeg znanja.

 Prijavljivanje-potrebni dokumenti: Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Služba za postavljenja u tijelima državne službe u K-10 Livno, Ul. Gabrijela Jurkića 2, ili na web strani Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim tijelu u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu; 4. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika za vrijeme objave internog oglasa;
5. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:
U okviru internog oglasa ne polaže se ispit općeg znanja. O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu internog oglasa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog tijela mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne. Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure. Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima internog oglasa, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta internog oglasa. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
               AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
           SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE U K-10
                                  Ulica Gabrijela Jurkića 2 80101 Livno
                sa naznakom «Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 sa pozivom na br. 14-30-8-178/21 » 


DIREKTOR 
Refik Begić, magistar uprave

 

Natrag Ispiši