INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta državnog službenika

 

Na temelju čl. 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ („Narodne novine HBŽ“, broj 1/14, 5/16, 1/22 i 10/22), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16), a na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

                  INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Za poziciju:

- šef Odsjeka u Odsjeku za pravne i upravne poslove u Sektoru za administraciju u Upravi za administraciju i potporu 
  – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: rukovodi radom Sektora; organizira vršenje poslova iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na odsjeke; daje upute za rad odsjecima; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Sektora; zamjenjuje pomoćnika ministra u slučaju njegove odsutnosti; sudjeluje u izradi i prati realiziranje programa i planova rada Sektora; surađuje sa drugim ustrojbenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave; redovito upoznaje pomoćnika ministra o stanju i problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora; predlaže poduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovara pomoćniku ministra.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.710,00 KM.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u tijelu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za interni oglas;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta, navedenih u internom oglasu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete, i t

- završen pravni fakultet VSS – VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja koje se vrednuje s namjanje 240 ECTS bodova,
- najmanje 4 godine radnog iskustva u struci,
- položen ispit općeg znanja.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):

1. popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Služba za postavljenja u organima državne službe u K-10 Livno, Ul. Gabrijela Jurkića 2, ili na WEB stranici Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba).

2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).

3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije https://www.adsfbih.gov.ba/Content/Read/obrasciuvjerenje-o-stazu.

4. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;

5. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika za vrijeme objave internog oglasa.

NAPOMENE ZA KANDIDATE

U okviru internog oglasa ne polaže se ispit općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem WEB stranice Agencije, https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu internog oglasa.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih, ovjerenih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta internog oglasa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta internog oglasa.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10
Ulica Gabrijela Jurkića 2
80101 Livno 
sa naznakom  «Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10, sa pozivom na broj: 14-30-8-48/24

                                                           DIREKTOR

                                               Refik Begić, magistar uprave

 

Natrag Ispiši