Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika

 

Na temelju čl. 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ („Narodne novine HBŽ“, broj 1/14, 5/16, 1/22 i 10/22), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16), a na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


                      INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10


Za poziciju:
- Stručni suradnik za vođenje upravnog postupka u Odsjeku za pravne i upravne
poslove u Sektoru za administraciju u Upravi za administraciju i potporu – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: rješava jednostavne upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća rješenja o tim evidencijama; provodi administrativne ovrhe rješenja i zaključaka, sukladno zakonu; prati i istražuje promjene i pojave u odgovarajućoj oblasti za koju je propisana takva evidencija; prikuplja, sređuje, evidentira, kontrolira, mjeri, promatra i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputama i uspostavlja odgovarajuće dokumentacijske materijale; surađuje s odsjecima upravnih poslova PU/PP koji su u sastavu ovog Ministarstva; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.406,00 KM.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme ili
visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat
disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja
poziva u tijelu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka
za podnošenje prijave za interni oglas;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog
pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta, navedenih u internom oglasu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete, i t
- završen pravni fakultet VSS – VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa namjanje 180 ECTS bodova,
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
- položen ispit općeg znanja.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):
1. popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Služba za postavljenja u organima državne službe u K-10 Livno, Ul. Gabrijela Jurkića 2, ili na WEB stranici Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije https://www.adsfbih.gov.ba/Content/Read/obrasci- uvjerenje-o-stazu.
4. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
5. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika za vrijeme objave internog oglasa.
6. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat za vrijeme objave internog oglasa,
- dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu.

NAPOMENE ZA KANDIDATE
U okviru internog oglasa ne polaže se ispit općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem WEB stranice Agencije, https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu internog oglasa.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih, ovjerenih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta internog oglasa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne
procedure.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta internog oglasa.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10
Ulica Gabrijela Jurkića 2
80101 Livno
sa naznakom
«Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10, sa pozivom na broj: 14-30-8-30/24


DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 

Natrag Ispiši