INTERNI OGLAS - Viši samostalni referent - glavni knjigovođa

 

             Bosna i Hercegovina
     Federacija Bosne i Hercegovine
                  KANTON 10
 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
                    L I V N O


Broj: 02-01-30-15301/21
Dana, 29.10.2021. godine

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. godine, broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine i broj: 02-01-02-11167/18 od 20.06.2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

                                  INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedeno radno mjesto imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

1.Viši samostalni referent -glavni knjigovođa u Odsjeku za financijske i računovodstvene poslove u Sektoru za potporu - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: koordinira, kontrolira i usaglašava rad i stanje knjigovodstva (financijsko, materijalno, osnovnih sredstava, inventara i MTS), vrši unos podataka u FIMS susav, sudjeluje u izradi kontnog plana i kontira financijsku dokumentaciju, predlaže aplikacijske programe za knjigovodstvo, vrši nadzor u ispravnost stanja knjigovodstva, te intervenira u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti daje prijedloge za otklanjanje istih, prati i predlaže intervencije na izmirenju stvorenih obveza, sudjeluje u izradama periodičnih obračuna i završnih računa, prati financijske propise, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
- završen ekonomski fakultet, viša ekonomska škola VŠS-VI stupanj,
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
- položen stručni upravni ispit za namještenike sa VŠS.

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
- diplomu o završenoj VŠS,
- potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci sa VŠS,
- uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa VŠS,
- potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe u 
  Hercegbosanskoj  
županiji.

Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i ostaje otvoren 8 dana od dana objave na WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Interni oglas- ne otvarati».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                          M I N I S T A R

                                                            Mario Lovrić
                                                      magistar kriminalistike


 

Natrag Ispiši